Polityka prywatności

 

Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam powierzyliście oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej określane jako RODO, chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe (dalej Dane”) znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych adekwatna do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Tym samym gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno organizacyjnych jak i technicznych celem ochrony Państwa danych.

Jednocześnie informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa Dane, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną tych danych.

SPIS TREŚCI
I. KTO ODPOWIADA Z PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
II. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE I CZY MACIE PAŃSTWO OBOWIĄZEK ICH DOSTARCZENIA
III. INFORMACJE O FORMULARZACH
IV. PO CO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE
V. KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAC PAŃSTWA DANE
VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
VII. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE
VIII. UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
IX. PLIKI COOKIES
X. LOGI SERWERA
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. KTO ODPOWIADA Z PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorami (dalej jako „Administrator” lub „Drukarnia”) Państwa danych są:

  1. Drukarnia MATRIX Agnieszka Patrycy, ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, NIP 521 101 20 89, REGON 010851629.

oraz

 1. MATRIX-DRUK Spółka z o.o. Sp.K., ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, KRS 0000679073, NIP 1231354069, REGON 367333384.
 2. Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.
 3. W przypadku wyznaczenia przez nas Inspektora Ochrony Danych, zostaniecie Państwo o tym poinformowany w tym miejscu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujące sposoby:

 1. pisemnie, kierując korespondencję na adres jednej z Drukarni wymienionych w pkt. I, ppkt. 1 lub 2.
 2. telefonicznie, pod numerem: +48 501 227 520.
 3. pocztą elektroniczną na adres: biuro drukarni Warszawa i Piaseczno

II. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE I CZY MACIE PAŃSTWO OBOWIĄZEK ICH DOSTARCZENIA
  1. Otrzymaliśmy je od Państwa podczas korespondencji skierowanej do nas, a dotyczącej zapytania ofertowego i wyceny potencjalnego zlecenia.
  2. Zostały nam dobrowolnie przez Was podane na naszym Serwisie www.drukarnia-matrix.pl podczas wypełniania jednego ze znajdujących się tam formularzy.
  3. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, ale ich podanie jest niezbędne do wykonania Waszego zlecenia lub zawarcia i realizacji umowy z Drukarnią.
  4. Dane osobowe Klientów, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu wystawienia dokumentów księgowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o wykonanie Usługi.
  5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
  6. a) nazwa firmy

  1. b) Numer NIP

  1. c) Imię i nazwisko

  1. d) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

  1. e) Numer telefonu

  1. f) Adres e-mail


  1. Niepodanie danych uniemożliwi wykonanie przez Drukarnię usługi dla Państwa ponieważ:
  2. a) nie będzie możliwe zrealizowanie ciążącego na Drukarni obowiązku prawnego – wystawienia faktury VAT

  1. b) nie będziemy mogli dostarczyć do Państwa towaru po wykonaniu zlecenia

  1. c) nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych formularzy jak: formularz zamówienia, formularz rejestracji konta FTP


III. INFORMACJE O FORMULARZACH
 1. Na Serwis www.drukarnia-matrix.pl znajdują się następujące formularze: REJESTRACJA INDYWIDUALNEGO KONTA FTP, FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, FORMULARZ ZAMÓWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.
 2. Serwis zapisuje informacje o parametrach połączenia -na podstawie „Logów Serwera” niektóre informacje (oznaczenie daty i czasu, adresu IP, numer hosta z jakiego nastąpiło połączenie, numer portu maszyny użytkownika, nazwa przeglądarki www). Informacje te są zapisywane za pomocą skryptu php.
 3. Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że za zgodą użytkownik.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom realizującym niektóre usługi np.: firmie kurierskiej realizującej dostawę zamówionego towaru – jednak przekazanie danych może nastąpic za wyraźną zgodą klienta.

IV. PO CO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy dane celem podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania zawartej z Państwem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów związanych z zawartą umową.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Drukarnię usługi, realizacji przysługujących Państwu lub Drukarni uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.
  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych lub stronę trzecią. Robimy tak na przykład wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów i kontrahentów, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do wewnętrznych celów administracyjnych, takich jak: kwestie pracownicze lub związane ze współpracą a w szczególności analizy portfela klienckiego, przygotowania statystyk i raportowania wewnętrznego firm.
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy dane podczas korzystania z usługi formularzy w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.
 • Nie przetwarzamy Państwa danych do celów marketingowych.
 • Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w sposób automatyczny a w szczególności nie korzystamy z profilowania.

V. KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAC PAŃSTWA DANE

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Drukarni udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Drukarnia dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

  1. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Drukarni obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Drukarni lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Drukarni oraz inne osoby działające z ich upoważnienia.
  2. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Drukarni i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Drukarnią i wyłącznie zgodnie z poleceniami Drukarni oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa).
  3. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Drukarni zaliczają się:
  4. a) Kancelaria Podatkowa prowadząca księgowość Drukarni

  1. b) Firmy świadczące Administratorowi usługę faktoringu

  1. c) Firmy kurierskie realizujące dostawy do Państwa

  1. d) Kancelarie prawne

  1. e) Firmy windykacyjne


VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 1. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE
  1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres:
  2. niezbędny do czasu zakończenia realizacji zawartej z Drukarnią umowy na wykonanie usługi, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
  3. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Drukarni w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów lub kontraktów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Drukarnię.
  4. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Drukarni stanowiących podstawę tego przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania chyba, że występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych.
  5. oznacza to że dane będą przetwarzane przez okres:
  6. a) 5 lat w przypadku realizacji zleceń, zamówień i umów kontraktowych

  1. b) 1 rok w przypadku korespondencji dotyczącej zapytań ofertowych

  1. c) Okresy te mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach.


VIII. UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. RODO przyznaje Wam następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
  2. a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  1. b) prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą

  1. c) usunięcia danych osobowych czyli innymi słowy: prawo do bycia zapomnianym, w razie zajścia okoliczności przewidzianych prawem – w przypadku udzielenia zgody

  1. d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  1. e) przeniesienia danych osobowych w przypadku udzielenia zgody

  1. f) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Państwo udzielili

  1. g) prawo do przenoszenia danych

  1. h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa)

 1. Przed realizacją Państwa uprawnień jesteśmy zobowiązani odpowiednio Was zidentyfikować dokonując uwierzytelnienia

IX. PLIKI COOKIES
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np. numery sesji).
  2. Serwis internetowy www.drukarnia-matrix.pl – zwany dalej Serwisem – nie zbiera w sposób automatyczny danych osobowych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies generowanych przez Google Analytics.
  3. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane osobowe, dane demograficzne, a adresy IP są skracane po stronie Google. Jeżeli mimo to nie zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies Google Analytics, możecie je wyłączyć w Waszej przeglądarce.
  4. Serwis internetowy www.drukarnia-matrix.pl wykorzystuje jedynie następujące pliki cookies do celów analitycznych:
  5. a)__utmt – plik cookie służy do przetwarzania zapytań użytkowników oraz generowania danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie.

  1. b) __utma – plik cookie służy do rozróżniania użytkowników i sesji oraz generowania danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie.

  1. c) __utmb – Ten plik cookie jest używany do określania nowych sesji / odwiedzin, generuje statystyki dotyczące ruchu w witrynie.

  1. d) __utmc – plik cookie został skonfigurowany w celu interakcji z plikiem urchin.js. Wcześniej ten plik cookie działał z plikiem cookie __utmb w celu określenia, czy użytkownik rozpoczął nową sesję, czy wizytę.

  1. e) __utmz – Ten plik cookie służy do przechowywania źródła ruchu lub kampanii, który wyjaśnia, jak użytkownik odwiedził witrynę.


 1. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm w celu poznania zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 2. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 3. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Oto jak można zarządzać plikami cookies w przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

X. LOGI SERWERA
  1. Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera na którym się ona znajduje. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  2. Logi te zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze nas w celu Państwa identyfikacji.
  4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
  5. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  6. a) czas nadejścia zapytania,

  1. b) czas wysłania odpowiedzi,

  1. c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  1. d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  1. e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  1. f) informacje o przeglądarce użytkownika,

  1. g) Informacje o adresie IP,


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. O wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatności poinformujemy uprzednio użytkowników i będziemy je wprowadzać celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownik czytający lub przeglądający Serwis Internetowy www.drukarnia-matrix.pl akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Drukarni oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
Drukarnia – Introligatornia MATRIX Agnieszka Patrycy, ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
MATRIX-DRUK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Shopping Cart